Brf Ljungelden

Brf Ljungelden ligger på underbara Klostergården.

Ordningsregler

VI SOM BOR I LJUNGELDEN BOR I SAMVERKAN OCH MED TRIVSEL OCH ANSVAR

Som bostadsrättshavare har man goda möjligheter att påverka sitt boende. Medlemskapet i en bostadsrättsförening innebär bl.a. att man kan engagera sig aktivt i sin bostadssituation genom att t.e.x. vid årsstämmor deltaga i val av styrelse, framlägga förslag i olika frågor t.e.x. förbättring av miljön och andra trivsel-frågor. Ett annat sätt kan vara att man själv engagerar sig i styrelse- eller kommitte´-arbete. Men boende innebär inte bara inflytande och medbestämmanderätt utan även ansvar. En bytande fråga när det gäller ansvar är hur man uppträder i förhållande till sin omgivning,grannar och bostadsrättsföreningen i sin helhet. För att få fasta normer när det gäller dessa frågor har vissa ordningsregler utarbetats. Vi har gjort en sammanfattning av dessa regler och också motiverat och kommenterat de olika punkterna, vi önskar att du läser igenom nedanstående punkter och att du medverkar till en god och trivsam ordning i vår bostadsrättsförening.

 

Gör följande punkter till en gyllende regel:

 • Spika och borra inte efter 19:00 på vardagar lördagar kl 16:00, samt inte alls på söndagar och helgdagar.
 • Tänk på att musik samt hög volym från radio,tv samt stereoanläggning kan vara störande för omgivningen.
 • Undvik om möjligt att bada och duscha mellan 22:00 och 07:00.
 • Rasta inte hundar och katter på gårdarna.

  

ORDNINGSREGLER

 1. Det åvilar bostadsrättsföreningens medlemmar och övriga boende iaktta följande: att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 2. att om akuta skador uppstår omgående underrätta i första hand vaktmästarna, i andra hand Örestads fastighetsjour och i sista hand styrelsen.
 3. ej använda lägenhet eller annat utrymme som tillhör föreningen, för annat än avsett ändamål. 
 4. att icke lämna entrédörr uppställd eller på annat sätt hindra låsning nattetid. 
 5. att aldrig lämna dörr olåst till källare, garage eller annat gemensamt utrymme 
 6. att respektera förekommande trafikskyltar och övriga trafik- och parkeringsföreskrifter. 
 7. att iaktta sparsamhet med såväl varmt som kallt vatten. 
 8. att iaktta sparsamhet med elektricitet och värme samt att alltid släcka ljuset efter sig i allmänna utrymmen. 
 9. att icke lämna vattenkran öppen även om vattnet tillfälligt är avstängt. 
 10. att endast på anvisad plats och tid företaga rengöring och piskning av mattor, sängkläder m.m. 
 11. att ej piska eller skaka mattor, sängkläder o.dyl. genom fönster eller från balkong 
 12. att inom disponerat utrymme tillse att skada på vattenledning icke uppstår vintertid på grund av att fönster eller dörr lämnats öppen. 
 13. att inte lägga ut dörrmattor i trapphusen 
 14. att inte använda trapphus, korridorer, källargångar och andra motsvarande utrymmen för förvaring av cyklar, barnvagnar, skidor, kälkar, leksaker, möbler, etc. 
 15. att väl paketera sopor. 
 16. att icke utan styrelsens tillstånd uppsätta parabolantenn 
 17. att iaktta gällande bestämmelser betr. ohyreskontroll samt vid upptäckt av ohyra omdelbart anmäla detta till vaktmästarna. 
 18. att icke förorsaka sanitär olägenhet genom husdjur, buller eller annan verksamhet samt även i övrigt iaktta vad som föreskrivs i för kommunen gällande ordnings- och hälsovård-stadga 
 19. att efterkomma för tvättstuga utfärdade föreskrifter. All tvättning för personer utanför bostadsrättsföreningen är absolut förbjuden. 
 20. att medverka till att planteringar, gräsmattor och övriga utomhusytor inte utsätts för förstörelse och föroreningar. 
 21. att ej stoppa igen ventilationskanalerna. 
 22. Rastning av hundar och katter på våra gårdar är inte tillåtet.
 23. att i övrigt respektera av styrelsen lämnade föreskrifter